Info si comenzi +4 0783 301 232 L-V: 09:00 - 17:00

Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

”Giveaway 21 Iunie” ORGANIZATA IN PERIOADA 7 – 21 iunie 2021


 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Organizatorul Campaniei Promotionale ”Giveaway 21 Iunie”  (denumită în continuare „Campania”) este societatea S.C. ANA STATE S.R.L., avand sediul social în Ploiesti, Strada Muscatelor, Nr. 10, înregistrată în Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/808/1993, CUI 3648350, atribut fiscal RO, reprezentată legal de Domnul State Gabriel, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Organizatorul".

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

2. TEMEIUL LEGAL

3. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

4. Campania este organizată și desfășurată în Ploiesti.

5. Campania va începe pe data de 7 iunie 2021, la ora publicării, și se va încheia pe data de 21 iunie 2021, ora 14:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.


4. DREPTUL DE PARTICIPARE

6. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în Ploiesti, România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

7. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

8. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

9. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:


 

a. în format electronic la adresa www.anastate.ro/Regulament concurs

b. în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

10. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

11. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament.

12. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

13. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

14. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.


6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

15. Campania se desfasoara pe pagina Cofetaria Ana State din cadrul retelelor de socializare Facebook si Instagram, si anume: https://www.facebook.com/cofetaria.anastate  si https://www.instagram.com/cofetaria.anastate/

16. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

· Sa detina un cont de utilizator in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) cu nume sau prenume reale;

· Sa fie fani ai paginii de Facebook Cofetaria Ana State https://www.facebook.com/cofetaria.ana.state si/sau ai paginii de Instagram https://www.instagram.com/cofetariile.ana.state/

· Sa dea share public la postarea Campaniei pe pagina personala pe una dintre cele 2 pagini

· Sa lase un comentariu la postarea de concurs, respectând cerințele din postare #Concurs: o poza cu tortul realizat de Cofetaria Ana State pentru evenimentul nunta, data evenimentului si sortimentul de tort.


Dacă ești norocosul câștigător iti putem livra premiul gratuit in Ploiesti sau te așteptăm să ridici premiul din Cofetariile noastre:

Str. APELOR, Nr. 24G / 0783001232

Str. C.D. GHEREA, Nr. 9, Bl. K15 / 0783001230

Str. LUPENI, Nr. 7, Bl. M5 / 0783001231

Concursul se desfășoară în perioada: 7 – 21 iunie 2021. Va fi extras 1 câștigător, în data de 21 iunie 2021 ora 16:00 prin random.org. Regulamentul concursului este disponibil pe www.anastate.ro – Regulament concurs

17. Vor intra in concurs doar persoanele care au respectat cerintele mentionate in Sectiunea 6, punctul 16.

18. Un utilizator al unui cont de Facebook sau Instagram se poate inscrie o singura data in cadrul Concursului. In cazul in care acelasi utilizator se inscrie de mai multe ori, doar prima inregistrare va fi considerata valida, restul inregistrarilor urmand a fi sterse de catre Organizator pe perioada desfasurarii Concursului ori neluate in calcul in cazul in care la momentul extragerii acelasi utilizator este selectat de mai multe ori.

19. Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de catre acesta) in orice moment al desfasurarii Concursului daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat a fi in neconcordanta cu Concursul si cu Regulamentul. Inscrierea in Concurs este considerata o acceptare implicita a Regulamentului si prezumtia ca orice date cu privire la Participant sunt adevarate si corecte.

20. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va considera respectiva participare ca fiind invalida.

21. Data limită de participare la Concurs este 21 iunie 2021, ora 14:00. După această oră, niciun comentariu nu va mai fi luat in considerare pentru inscriere.


7. PREMIILE SI VALOARE PREMIILOR

22. In cadrul acestei Campanii este acordat, prin tragere la sorti, 1 (un) premiu constând într-un  TORT, sortimentul indicat de participant in comentariul de participare la concurs, cu o greutate de aproximativ 2,5 kg, avand un décor specific de eveniment (se va adapta decorul in functie de tematica avuta la tortul de eveniment – nunta).

23. Valoarea premiului este variabila (in functie de sortimentul de tort indicat de participant in comentariu si de décor) si va fi ridicat de câștigător din una din Cofetariile Ana State din Ploiesti sau, la alegerea castigatorului, poate fi livrat gratuit, la adresa indicata, in Ploiesti.

24. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei.

25. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii in bani a premiului. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiului atribuit și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat unor alte persoane.

26. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.


 

27. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 1 zi de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

28. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.


 

8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

29. Tragerea la sorţi va fi electronică, organizata pe website-ul random.org. Tragerea la sorti pentru acordarea premiului va avea loc în data de 21 iunie 2021, ora 16:00.

30. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Campaniei.

31. Pentru premiu va fi extras 1 castigator si 1 rezerva. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

32. Numele câştigătorilor validati va fi publicat, potrivit prevederilor legale, cel târziu în cursul zilei de 21 iunie 2021, ora 17:00, pe paginile https://www.facebook.com/cofetaria.anastate si https://www.instagram.com/cofetaria.anastate/


 

9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

10.1. Anunțarea câștigătorilor

33. Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de 1 ora de la data tragerii la sorţi, printr-un mesaj care se va afisa pe paginile de https://www.facebook.com/cofetaria.anastate si https://www.instagram.com/cofetaria.anastate/ . Acestia vor fi informat în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

34. Castigatorul va avea la dispozitie 1 zi lucratoare sa furnizeze Organizatorului urmatoarele informatii: numele complet, adresa, numărul de telefon prin intermediul unui email trimis la adresa dulce@anastate.ro sau prin mesaj pe Facebook si/sau Instagram.

10.2. Validarea câștigătorul

35. Pentru validare, câștigătorul va fi rugat să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa complete si numarul de telefon).

36. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

37. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

38. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.


10.3. Acordarea premiului

39. Premiile vor fi ridicate de câștigător, pe baza actului de identitate, din locatiile Cofetariei Ana State din Ploiesti sau la livrarea premiului in Ploiesti.

40. Acordarea premiului se va realiza in data aniversarii evenimentului – nunta specificata de participant in comentariul de participare la Concurs.

41. La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

42. Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

43. Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se poate acorda, va ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de el cum considera de cuviinta.


10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

44. Participantul raspunde personal pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau fara drepturi de autor pe facebook.com.


11. TAXE SI IMPOZITE

45. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

46. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

47. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie


12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

48. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

49. Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

50. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

51. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Organizator in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe pagina https://www.facebook.com/cofetaria.anastate sau https://www.instagram.com/cofetaria.anastate/  în termen de 1 zi lucrătoare de la data anunțării câștigătorului.

52. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Organizatorul va raspunde acestor contestaţii în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

INAPOI SUS
×
UTILIZAM COOKIE
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a oferi functiile retelelor sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor nostri pentru a-ti oferi experiente deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare si pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul in care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, esti de acord cu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidentialitate.

DA, sunt de acord!     Nu sunt de acord